Elektroninės rezervacijos sistemos taisyklės

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „SPA Birštonas” valdomos „Vytautas Mineral SPA“  elektroninės rezervavimo sistemos veikimo taisyklėse reglamentuojama „Vytautas Mineral SPA“ siūlomų apgyvendinimo ir sveikatinimo paslaugų (toliau – Paslaugos) pardavimo per UAB „SPA Birštonas” (buveinės adresas: Karalienės Barboros al. 2, Birštonas; juridinio asmens kodas 300605931; tel.: 8 319 42139; el. paštas [email protected],  toliau – („Vytautas Mineral SPA“) elektroninę rezervavimo sistemą www.booking.vytautasmineralspa.lt  (toliau – elektroninė rezervavimo sistema), tvarka bei „Vytautas Mineral SPA“  ir kliento tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė.

2. „Vytautas Mineral SPA“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias taisykles. Naudojantis elektronine rezervavimo sistema, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

3. „Vytautas Mineral SPA“ neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu klientas išsamiai nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

4. Pateikti užsakymus elektroninėje rezervavimo sistemoje turi teisę:

4.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

4.2. Juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;

4.3. Visų šių taisyklių 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

Pastaba:  nepilnamečiai asmenys „Vytautas Mineral SPA“ paslaugomis gali naudotis tik kartu su juos prižiūrinčiais suaugusiais asmenimis, kurie atsako už nepilnamečių asmenų priežiūrą ir saugumą. Suaugęs asmuo – 18 metų sulaukęs asmuo, prisiimantis visišką atsakomybę už kartu atvykusių vaikų priežiūrą ir elgesį, šių taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų tinkamą priežiūrą.

5. „Vytautas Mineral SPA“  turi teisę be įspėjimo klientui apriboti galimybę naudotis elektronine rezervavimo sistema, jeigu Klientas iš esmės pažeidžia šių taisyklių reikalavimus, pavyzdžiui klientas mėgina pakenkti elektroninės rezervavimo sistemos darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

6. Elektroninėje rezervavimo sistemoje informacija pateikiama lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.

7. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos „Vytautas Mineral SPA“  Paslaugų teikimo taisyklėse.


II SKYRIUS PRISIJUNGIMAS PRIE ELEKTRONINĖS REZERVACIJOS SISTEMOS

8. Klientai įsigyti paslaugas gali prisijungę prie elektroninės rezervacijos sistemos bei nurodę tokią informaciją:

8.1. fizinio asmens vardą ir pavardę, kontaktinį telefono nr., el. paštą;

8.2. Kliento duomenys įvedami tik užsakymo patvirtinimo tikslu. Kliento paskyra elektroninėje rezervacijos sistemoje nesukuriama ir duomenys apie ankstesnes rezervacijas nekaupiami.

9. Jeigu pasikeičia kliento registracijos duomenys, privaloma nedelsiant juos atnaujinti. „Vytautas Mineral SPA“ nebus atsakingas už žalą, atsiradusią klientui ir (arba) tretiesiems asmenims, jeigu klientas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis, nepateikė arba nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

10. Kliento pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų̨ teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Tvarkydamas ir saugodamas pirkėjo asmens duomenis, „Vytautas Mineral SPA“ vadovaujasi Privatumo politika užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Kliento asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik su kliento sutikimu. Kliento sutikimas pažymimas elektroninėje rezervavimo sistemoje, atitinkamame lauke. Dovanų kuponą kitam asmeniui ar rezervaciją kito (kitų) asmenų naudai atliekantis asmuo įsipareigoja užtikrinti, kad šių asmenų duomenys bus pateikiami „Vytautas Mineral SPA“ su jų žinia ir sutikimu.

11. Klientas visada turi teisę, pateikęs prašymą „Vytautas Mineral SPA“, susipažinti su „Vytautas Mineral SPA“ tvarkomais savo asmens duomenimis, sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

12. Klientų asmens duomenys bus naudojami ir saugomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir terminais.


III SKYRIUS REZERVACIJŲ PASIRINKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKA BEI TERMINAI

13. Klientui suteikiama galimybė rinktis siūlomus paslaugų paketus (pagal tą dieną galiojančius pasiūlymus, į Paketą gali įeiti nakvynės, maitinimo bei atskiros sveikatinimo paslaugos) arba standartines nakvynes, kurios yra pateiktos rezervavimo lentelėje, su nuoroda apie galimą datos pasirinkimą, pagal rezervavimo dieną galiojančias kainas.

14. Susipažinęs su Paketo sudėtimi ir kaina Klientas gali pasirinkti pageidaujamą laisvą rezervacijos datą pasirinktam kambariui bei papildomas sąlygas arba paketą.

15. Išsirinkęs pasiūlymą Klientas turi pereiti į kitą rezervacijos etapą – formuliarą, kuriame nurodo savo asmens duomenis bei savo pastabas/pageidavimus dėl rezervavimo.

16. Tam, kad Kliento rezervacija būtų galiojanti, Klientas privalo sumokėti avansą. Klientas gali atlikti avanso apmokėjimą vienu iš šių būdų:

16.1. kredito kortele (Visa, Mastercard, Eurocard);

16.2. elektroniniu banko pervedimu (EVP International);

16.3. mokėti banko pervedimu arba vėliau;

17.  Pasirinkęs 16.1 arba 16.2 punktuose nurodytą apmokėjimo galimybę, Klientas nukreipiamas į interneto svetainę, kur gali atlikti pinigų apmokėjimą pasinaudodamas sistema EVP International. Duomenų autorizavimas prasideda susijungus su sistema EVP International šifruoto 128 bitų protokolo pagalba. Sistemai EVP International priėmus įmoką, Klientui automatiškai pranešama el. laišku, patvirtinančiu apmokėjimą ir rezervavimą. El. laiške bus nurodyti kliento duomenys, viešbučio pavadinimas, bendra nakvynės kaina, įmokėtas avansas ir suma, kurią reikės mokėti viešbutyje, kitos paslaugų teikimo sąlygos. Likusią sumą už įsigytą nakvynę Klientas sumoka viešbutyje. Rezervavimą patvirtinantį el. laišką reikia pateikti viešbutyje kaip sumokėto avanso įrodymą bei likusios sumos apskaičiavimą.

18. Klientui pasirinkus 16.3 punkte nurodytą galimybę (mokėti banko pervedimu arba vėliau), jis el. paštu gaus pradinio rezervavimo patvirtinimą, tačiau rezervacija galutinai bus patvirtinta tik sumokėjus avansą paprastu banko pervedimu arba interneto sistema. Rezervavimas laikomas pradiniu 48 valandas nuo jo užsakymo ir, per tą laiką, negavus avanso, gali būti panaikintas. „Vytautui Mineral SPA“ gavus avansą, Klientui išsiunčiamas rezervavimą patvirtinantis el. laiškas, kuriame bus nurodyti kliento duomenys, viešbučio pavadinimas, bendra nakvynės kaina, įmokėtas avansas ir suma, kurią reikės mokėti viešbutyje, kitos paslaugų teikimo sąlygos. Šį laišką klientas pateikia viešbučio administratorei galutiniam atsiskaitymui.

19. Rezervavimas pagal užklausimą. Elektroninėje rezervavimo sistemoje nesant pageidaujamo laisvo kambario, Klientas gali užpildyti užklausos formą. Užpildęs formą, Klientas el. paštu gauna termino patvirtinimą (arba jo nebuvimą) bei informaciją apie tai, kaip sumokėti avansą. Klientas gali sumokėti avansą kredito kortele, elektroniniu arba paprastu banko pervedimu. Rezervavimas bus patvirtintas tik gavus avansą gavimo metu. Sumokėjęs avansą, Klientas gaus el. laišką, kuriame bus nurodyti kliento duomenys, viešbučio pavadinimas, bendra nakvynės kaina, įmokėtas avansas ir suma, kurią reikės mokėti viešbutyje, kitos paslaugų teikimo sąlygos, kurį reikia pateikti atvykus į viešbutį galutiniam atsiskaitymui.

20. Elektroninėje rezervavimo sistemoje paslaugų kainos kainos  nurodamos eurais, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, į kurias nėra įskaičiuotas Birštono savivaldybės tarybos nustatytas 2 (dviejų) euro/d.  turizmo mokestis, kuris priskaičiuojamas papildomai, remiantis Birštono savivaldybės tarybos patvirtintais tarifais ir tvarka (su kuriais galima susipažinti www.birstonas.lt).

21. Prieš sumokėdamas avansą, klientas patvirtina, kad susipažino su „Vytautas Mineral SPA“  elektroninės rezervavimo sistemos veikimo taisyklėmis, uždėdamas varnelę užsakymo lange  ties  „Perskaičiau ir sutinku su privatumo politika ir užsakymo taisyklėmis “. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti rezervaciją, jeigu jis nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir to nepatvirtina.

22. Kai „Vytautas Mineral SPA“ gauna mokėjimo patvirtinimą, laikoma, kad tarp kliento ir „Vytautas Mineral SPA“ yra sudaryta paslaugų sutartis. „Vytautas Mineral SPA“ neatsako už tai, kad paslaugų sutartis nebuvo sudaryta dėl laiku negauto mokėjimo patvirtinimo šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.


IV SKYRIUS DOVANŲ KUPONŲ UŽSAKYMO TAISYKLĖS

23.  Dovanų kuponas (-ai) patvirtina dovanų kupono (-ų) turėtojo teisę naudotis paslaugomis už dovanų kupone (-uose) nurodytą sumą.

24. Dovanų kupono (-ų) turėtojai gali naudotis tik „Vytautas Mineral SPA“ paslaugomis.

25. Pageidaujamų paslaugų kainai viršijus dovanų kupono (-ų) vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti grynaisiais pinigais arba kortele registratūroje.

26. Dovanų kuponas (-ai) yra negrąžinamas (-mi) ar keičiamas (-mi) į grynuosius pinigus.

27. Dovanų kuponas (-ai) galioja 12 mėn. nuo įsigijimo datos, jeigu nenurodyta kitaip.

28. Jeigu dovanų kuponas (-ai) nebuvo panaudotas (-ti) jo (jų) galiojimo laikotarpiu, jo galiojimo terminas pasibaigia ir už jo kainą sumokėti pinigai nėra grąžinami.

29. Dovanų kupono (-ų) turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei nurodyta dovanų kupone (-uose), likusi suma dovanų kupono (-ų) turėtojui negrąžinama.

30. Dovanų kupono (-ų) turėtojui, atsiskaitančiam dovanų kuponu (-ais), PVM sąskaita - faktūra neišrašoma.

31. Dovanų kuponas (-ai) turi būti išnaudotas (-oti) per vieną apsilankymą.


V SKYRIUS PASLAUGŲ TEIKIMAS, REZERVACIJOS ATŠAUKIMAS

32. Paslaugos teikiamos išskirtinai „Vytautas Mineral SPA“.

33. Klientas turi teisę atšaukti savo rezervaciją ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki paslaugų teikimo pradžios, kreipdamasis raštu [email protected]. Tokiu atveju „Vytautas Mineral SPA“ privalo grąžinti visą kliento sumokėtą avansą per 10 darbo dienų nuo visos mokėjimui reikalingos informacijos pateikimo.

34. Tuo atveju, jeigu klientas pageidauja atšaukti savo rezervaciją likus mažiau negu 3 dienoms iki paslaugų teikimo pradžios arba neatvyksta į „Vytautas Mineral SPA“ nepateikęs jokios informacijos, klientui yra grąžinamas visas jo sumokėtas avansus, 33 Taisyklių punkte nustatyta tvarka, išskaičiavus iš grąžintinos sumos “Vytautas Mineral SPA” patirtus nuostolius dėl tokio pavėluoto atšaukimo ar neatvykimo. Minimaliais “Vytautas Mineral SPA” nuostoliais bus laikoma pirmos nakvynės, jeigu buvo užsakyta, kaina.


VI SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMAS

35. Visi nesutarimai, kilę tarp kliento ir „Vytautas Mineral SPA“ dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Klientas, norėdamas pateikti pretenziją arba išspręsti kilusią problemą, turi kreiptis į „Vytautas Mineral SPA“ raštu. Galimi pretenzijos ir kreipimosi raštu pateikimo būdai:

36.1 siunčiant el. paštu: [email protected];

36.2. siunčiant adresu: Karalienės Barboros al. 2, Birštonas;

36.3. tiesiogiai darbo dienomis 8-18 val. atvykus į „Vytautas Mineral SPA“.

37. Klientas dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas [email protected],  telefonas (8 5) 262 6751, interneto svetainė www.vvtat.lt ) arba užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr/. 


VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38.Kitiems šiose taisyklėse neaptartiems klausimams, susijusiems su paslaugų įsigijimu www.vytautasmineralspa.lt, taikomos „Vytautas Mineral SPA“ paslaugų teikimo taisyklių nuostatos.
Sklandžiam svetainės veikimui, jūsų naršymo patirties gerinimui bei rinkodarai naudojame slapukus. Naršydami toliau sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti – Privatumo politika.
Sutinku