I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vytautas Mineral SPA (toliau – Įstaiga) ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo planas (tvarka) karantino metu parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Tvarka).

2. Įstaiga pagal suteiktą licenciją Nr. 3981, adresu Karalienės Barboros al. 2, Birštono m., Birštono sav. teikia:

2.1. antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vaikų ligų, fizinės medicinos ir reabilitacijos, ortopedijos ir traumatologijos, pulmonologijos, kardiologijos paslaugas;

2.2. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – šeimos medicinos;

2.3. bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: kineziterapijos, masažo, bendrosios praktikos slaugos.

3.    Su licencijos aktualia redakcija galima susipažinti Valstybinės akreditavimo sveikatai priežiūros veiklai tarnybos internetinėje svetainėje adresu:

https://www.vaspvt.gov.lt/files/Istaigu_licencijavimas/ASPI.pdf

4.    Tvarka yra skirta siekiant saugiai teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Įstaigos viešbutyje gyvenantiems pacientams.

5.    Asmenims, negyvenantiems Įstaigos viešbutyje, asmens sveikatos priežiūros paslaugos karantino metu teikiamos tik iš anksto užsiregistravus telefonu.


II SKYRIUS

ĮSTAIGOS INFRASTRUKTŪRA 


6.    Įstaigoje infrastruktūra pritaikyta teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

7.    Įstaigoje infrastruktūra pritaikyta teikti II saugumo lygio paslaugas, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“ priede.

8.     Įstaigoje ribojama veikla (naudojama ne daugiau kaip 60 proc. visos infrastruktūros), epidemiologinei situacijai šalyje gerėjant - paslaugų apimtys palaipsniui bus didinamos.

9.    Įstaigoje nėra teikiamos paslaugos asmenims dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos). 

10.     Įstaiga nėra įtraukta į Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos apraše, nurodytą gydymo įstaigų sąrašą dėl paslaugų teikimo sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir neturi licencijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui asmenims sergantiems infekcinėmis ligomis (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašas“).


III SKYRIUS

MEDICININIŲ PASLAUGŲ GRUPĖS, PACIENTŲ APTARNAVIMO IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI


11.     Įstaigoje teikiamos Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, šeimos gydytojo ir šeimos gydytojo komandos narių, gydytojo ortopedo traumatologo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo pulmonologo bei gydytojo kardiologo konsultacijos ir Pavienės (atskiros) medicininės reabilitacijos paslaugos (kineziterapijos, masažo ir gydymo fizikiniais bei fiziniais veiksniais).

12.     Teikiamų medicininių paslaugų grupės: gydytojų specialistų konsultacijos, kineziterapija, gydymas fizikiniais veiksniais. 

13.     Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, priima sprendimą dėl paslaugų teikimo būdo, labiausiai atitinkančio paciento interesus. Specialistų konsultacijoms prioritetas bus teikiamas nuotoliniam paslaugų teikimo būdui.

14.     Kineziterapijos:

14.1.    Kineziterapeuto konsultacijos, kineziterapijos plano (programos) sudarymas (prioritetas bus teikiamas nuotoliniam paslaugų teikimo būdui);

14.2.     individualūs užsiėmimai;

14.3.     grupiniai užsiėmimai (tik vienos šeimos nariams);

14.4.     masažai;

14.5.     terapiniai užsiėmimai baseine, vertikaliose voniose su kineziterapeutu.

15.    14 punkte išvardintos paslaugos Įstaigoje pacientams teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Kontroliuojama, kad pacientai vienas nuo kito laikytųsi saugaus 2 m. atstumo ir dėvėtų apsaugos priemones. Kiekvienas kabinetas dezinfekuojamas po kiekvienos procedūros ir/ar grupinio užsiėmimo.

16.     Gydymas fizikiniais ir fiziniais veiksniais:

16.1.     Elektroterapija; 

16.2.     Magnetoterapija;

16.3.     Ultragarso terapija; 

16.4.     Fototerapija; 

16.5.     Aerozolių terapija;

16.6.     Šilumos (peloidoterapija ir parafino terapija);

16.7.     Hidroterapija ir (arba) balneoterapija. 

16.8.     Talasoterapija.

16.9.     Kombinuotos fizikinių veiksnių terapijos (haloterapinė infraraudonųjų spindulių sauna ir kt.).

17.    Specialisto tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos ir procedūros registruojamos telefonu. Visos 16 punkte išvardytos procedūros Įstaigos pacientams teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Kontroliuojama, kad laukdami patekimo į procedūras pacientai vienas nuo kito laikytųsi saugaus 2 m. atstumo. Kiekvienas kabinetas dezinfekuojamas po kiekvienos procedūros ar individualaus užsiėmimo.

18.    Kiekvienam atvykusiam pacientui registratūroje bus pateikta informacija (konkretus konsultacijos laikas, esant nuotoliniai konsultacijai ir telefono numeris). Stebima, kad nesusidarytų fizinių pacientų laukimo eilių Įstaigoje.

19.    Gydytojo specialisto konsultacijai, esant poreikiui, tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos registruojamos telefonu. Stebima, kad nesusidarytų fizinių pacientų laukimo eilių Įstaigoje (prie kabineto durų galės laukti ne daugiau kaip 2 pacientai).

20.    Pacientai į Įstaigą priimami planine tvarka, vykdant išankstinę registraciją telefonu ar elektroniniu būdu.

21.    Pacientas informuojamas, kad turi atvykti tiksliai nustatytu laiku, dėvėdamas medicininę veido kaukę.

22.    Kiekvienas kabinetas dezinfekuojamas po kiekvienos tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos.

23.    Paslaugos, esant galimybei, pacientams teikiamos to paties specialisto;

24.    Paslaugos pacientams teikiamos griežtai jiems paskirtu procedūros laiku;

25.    Paslaugos pacientams teikiamos tokiu periodiškumu, kad nesusidarytų fizinių pacientų laukimo eilių Įstaigos viduje ir prie kabineto durų lauktų ne daugiau kaip 2 pacientai (išskyrus vienos šeimos narius) ir vienas nuo kito laikytųsi saugaus 2 metrų atstumo;

26.    Kiekvienam specialistui individualiai yra apskaičiuotas maksimalus per dieną galimų priimti pacientų skaičius, įvertinant specialisto darbo laiką, kabinetų užimtumą, apskaičiuojant kabinetų dezinfekcijos laiką, patalpų vėdinimą po kiekvieno tiesioginio kontakto su pacientu;

27.    Įstaigos informacinėje sistemoje sudarytas kiekvieno kabineto konsultacijų ir procedūrų atlikimo grafikas;

28.    Po kiekvienos atliktos medicininės paslaugos atliekama patalpų vėdinimas ir aplinkos (patalpų, daiktų, darbo priemonių), paviršių dezinfekcija vadovaujantis Higienos (dezinfekcijos) planais ir Lietuvos higienos normoje HN47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatytais infekcijų kontrolės reikalavimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais COVID ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui valdyti ir atsižvelgiant į Infekcijų kontrolės rekomendacijas, skirtas sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios skelbiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje adresu:

http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams. 11.12.1 

29.    Aplinkos (patalpų, daiktų, darbo priemonių), paviršių dezinfekcija atliekama dezinfekcijai skirtomis medžiagomis.


IV SKYRIUS

PACIENTŲ SRAUTŲ VALDYMO TVARKA


30.    Pacientus prie įėjimo į Įstaigą pasitinka atsakingas darbuotojas ir įleidžia tik pagal iš anksto registruotų pacientų sąrašą.

31.    Pacientui, atvykusiam į Įstaigą ir nedėvinčiam apsauginės veido kaukės, ją paduoda atsakingas darbuotojas.

32.    Įstaigos bendrose patalpose karantino metu privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes ir laikytis saugaus 2 metrų atstumo.

33.    Prieš patenkant į Įstaigą karantino metu visiems pacientams matuojama kūno temperatūra bekontakčiais termometrais.

34.    Laukdami patekimo į Įstaigą pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 metrų atstumo. Kontrolę vykdo atsakingas darbuotojas.

35.    Karščiuojantys pacientai (kai temperatūra 37,3°C ir daugiau į Įstaigos patalpas neįleidžiami, tai pat neįleidžiami turintys viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų.

36.    Pacientams sudaromi individualūs konsultacijų ir procedūrų grafikai, kuriuose nurodytas tikslus kiekvienos konsultacijos ir procedūros laikas.

37.    Paslaugos teikiamos griežtai jiems paskirtu procedūros laiku.

38.    Paslaugos teikiamos tokiu periodiškumu, kad nesusidarytų fizinių pacientų laukimo eilių Įstaigos viduje ir prie kabineto durų lauktų ne daugiau kaip 2 pacientai.

39.    Atsiradus neplanuotų medicininių paslaugų poreikiui, jų laikas su pacientu derinamas nuotoliniu būdu.

40.    Maitinimas Įstaigoje organizuojamas pacientų kambariuose, užtikrinant bekontaktinį maisto ir gėrimų perdavimą.

41.    Įstaigos bendrose erdvėse maksimaliai sumažinamos sėdimų vietų skaičius, užtikrinant socialinį 2 metrų atstumą.

42.    Įstaigoje liftu vienu metu gali naudotis tik vienas pacientas, išskyrus tos pačios šeimos asmenis.

43.     Pacientui sukarščiavus, prašoma užsidaryti kambaryje ir skambinti telefonu - 1808. Taip pat saugiai išvykti iš Įstaigos.

44.    Personalas su pacientu, kuriam pasireiškia COVID-19 simptomai, bendrauja nuotoliniu 

būdu.

45.    Paciento, kuriam pasireiškia COVID-19 simptomai, kambarys po išvykimo dezinfekuojamas vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai” nustatytais infekcijų kontrolės reikalavimais (patvirtinta 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis.

46.    Įstaigos darbuotojai, turėję sąlytį su pacientu, kuriam pasireiškė COVID-19 simptomų, turi stebėti savo sveikatos būklę, naudoti atitinkamas asmens apsaugos priemonėmis, atsiradus simptomams (temperatūra 37°C ir daugiau, viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai), privalo izoliuotis ir kreiptis į karštąją liniją tel. 1808 arba šeimos gydytoją.


V SKYRIUS

ĮSTAIGOS PERSONALO DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA


47.    Visiems Įstaigos darbuotojams prieš patenkant į darbą (karantino metu, esant rekomendacijoms ir po karantino) matuojama kūno temperatūra bekontakčiu termometru. 

48.    Nustačius temperatūros padidėjimą (37,3 °C ir daugiau), ir/ar atsiradus viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų simptomų, darbuotojas į darbą nepriimamas, jam nurodoma kreiptis į šeimos gydytoją.

49.    Įstaigoje pagal galimybes užtikrinama, kad darbuotojai dirbtų pamainomis ir neturėtų tiesioginio kontakto su kitos pamainos darbuotojais.

50.    Atsisakoma visų nebūtinų tiesioginių konsultacijų ir kitų susibūrimų ir kt.

51.    Konsultacijos pacientams maksimaliai organizuojamos nuotoliniu būdu.

52.    Įstaiga užtikrina, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugą teiktų minimalus, būtinas paslaugai suteikti, asmens sveikatos priežiūros specialistų skaičius.

53.    Visiems įstaigos darbuotojams suteikiamos asmeninės apsaugos priemones atsižvelgiant į saugumo lygius, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro- valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“ priede.

54.    Visi Įstaigos darbuotojai privalo dėvėti medicinines veido kaukes, esant poreikiui, vienkartines pirštines, kitas apsaugos priemones, dažnai plauti ir dezinfekuoti rankas, laikytis saugaus 2 metrų atstumo.


VI SKYRIUS

PACIENTŲ APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA, UŽTIKRINANT INFEKCIJŲ KONTROLĖS REIKALAVIMUS


55.    Pacientai, esant poreikiui, Įstaigoje aprūpinami vienkartinėmis priemonėmis: kaukėmis, vienkartinėmis pirštinėmis, chalatais, bahilais, vienkartinėmis servetėlėmis ir pan.

56.    Procedūros atliekamos naudojant vienkartines priemones.

57.    Įstaigoje sudaryta galimybė dezinfekuoti rankas.

58.    Bendrose Įstaigos erdvėse (įeinant į Įstaigą, prie lifto, restorano, registratūrų,  kabinetuose ir kitose bendrose erdvėse) yra dezinfekcinis skystis rankoms dezinfekuoti.


VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 


59. Duomenys apie per dieną Įstaigoje priimtą maksimalų pacientų skaičių turi būti kaupiami ir prireikus pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ar Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

60. Su šia Tvarka visi Įstaigos darbuotojai supažindinami elektroninėmis priemonėmis. Taip pat su šia tvarka Įstaigos darbuotojai ir pacientai turi galimybę susipažinti Įstaigos registratūrose. 

61. Darbuotojai privalo pacientų priėmimą vykdyti griežtai laikantis šios Tvarkos.

62. Darbuotojai Įstaigos bendrose patalpose karantino metu privalo dėvėti apsaugines veido kaukes.

63. Darbuotojai, pažeidę šios Tvarkos reikalavimus, gali būti traukiami drausminėj atsakomybėj.

64. Ši tvarka gali būti keičiama ar panaikinama keičiantis Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams.


Sklandžiam svetainės veikimui, jūsų naršymo patirties gerinimui bei rinkodarai naudojame slapukus. Naršydami toliau sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti – Privatumo politika.
Sutinku